Wie is Terratek?

Die Terratekspan bestaan uit grondkundiges, ‘n GIS-spesialis en ‘n ervare grondtegnikus. Hulle het assosiasies met ’n netwerk van verskeie onafhanklike kundiges wat ervaring in die verbouing van spesifieke gewasse het.

As eerste skakel tussen die kliënt en Terratek bemark hy ook Terratek dienste en tree op as skakelpersoon tussen die kliënt en insetverskaffers uit ‘n raadgewende en fasiliterende oogpunt. Gerald het praktiese  boerdery- ervaring en identifiseer  geleenthede waar booroperateurs ‘n konstruktiewe rol kan speel in boerdery .

Jeanine Saunderson

is die GIS-spesialis by Terratek. Haar take sluit datavaslegging,  databasisontwerp, datahersiening, topografiese strukturering, landskapklassifikasie, geo-verwysde data analisering en kaartproduksie in.   Sy doen ook bemarking en kliëntskakeling in verband met kliëntversoeke en ander algemene kommunikasie.

James Dick

is ‘n Terratek tegniese adviseur en onafhanklike konsultant gebaseer in die Wes-Kaap. Hy spesialiseer in bemesting en plaagbeheer van vrugteboorde soos sitrus, druiwe en ander vrugtegewasse maar hy is ook kundig in terme van voeding en plaagbeheer van groentegewasse soos tamaties, pepers en aarbeie. Hy het as gevolg van sy kennis van plantvoeding, baie ondervinding in kunsmisaanbevelings en hou ook ‘n oudit kwalifikasie soortgelyk aan die AVCASA kwalifikasies benodig vir Global Gap. James het ook al in Engeland in dieselfde rigting gewerk.

man-by-boormasjienman-met-grond

TERRATEK – Jou venoot in volhoubare waarde en welvaartskepping

TERRATEK lewer ‘n beduidende bydrae tot die volhoubare en welvarende voortbestaan van verskeie primêre landbouprodusente, binne en buite die onmiddellike bedieningsgebied van Suidwes, deur hul te voorsien van wetenskaplik-gefundeerde kundigheid en tegnologiese oplossings. Presisieboerderypraktyke is ongetwyfeld een van die strategieë wat deur primêre landbouprodusente gevolg word om insetkoste te bestuur, om sodoende winsgewendheid te verhoog. TERRATEK bied ‘n reeks omvattende, onafhanklike landboukundige dienste wat verband hou met grondkunde, akkerboukunde, hortologie, fisiologie, vogbestuur, geografiese inligtingstelsels, vee- en weidingskunde, landbou-ekonomie, asook besigheids- en opvolgbeplanning. TERRATEK is toonaangewend wat betref ‘n multi- en interdissiplinêre benadering tot die versameling en verwerking van inligting en die daaropvolgende landboukundige adviesdienste. TERRATEK is aan die voorpunt om die primêre landbouprodusent van besigheidintelligensie en advies te voorsien ten doel van die effektiewe bestuur van beide produksie- en finansiële risiko’s en gevolglik die skep van volhoubare welvaart.

 

Akkerbou- en grondkunde

Gronddata word elektronies met behulp van moderne toerusting in die veld versamel, wat meebring dat dit effektief tot verstaanbare gebruiks- en aanbevelingskaarte verwerk kan word. Hierin speel die hidroliese perkussiegrondboor, penetrometer en neutronvogmeter ’n sentrale rol. Stropermonitordata en satellietbeelde vorm deel van dié proses om gewasgroei en opbrengs te monitor en te verbeter. Ervare landboukundiges bespreek die resultate met die produsent en maak aanbevelings wat insette optimaliseer en winsgewendheid kan verhoog.

Grondklassifikasie, interpretasie van grondontledings, identifisering van verdigtingslae en bewerkingsdiepte, bepaling van droëland grondwaterinhoud en besproeiingskedulering, is van die algemeenste grondkundige dienste wat gelewer word.

Geografiese inligtingstelsels

Die sukses van presisieboerderypraktyke kan op verskeie vlakke gemeet word, grootliks afhangend van die tegnologie wat tydens die produksieproses gebruik word. Hoe meer gevorderd die tegnologie, hoe beter die vermoë om insette gedifferensieerd toe te kan dien om sodoende optimale winste te realiseer, gegewe die hulpbron se potensiaal. Gedifferensieerde insettoediening kan slegs geskied wanneer daar oor die nodige tegnologie beskik word en indien die plaas opgemeet is, die hulpbron (grond) gekwantifiseer is, ’n intydse rekordhoudingstelsel in plek is, monitering van die gewastoestand deur die groeiseisoen plaasvind en bestuursbesluite geneem word nadat die data geïnterpreteer is. Die GIS-afdeling speel ’n sleutelrol in hierdie verband. Nie net staan hulle die primêre landbouprodusent by met raad en advies in terme van presisie sagteware nie, maar hulle is ook betrokke by die verwerking van die data tot bruikbare elektroniese bestuursinligting. Hierdie sluit tipies die interpolasie van velddata en die generering van aanbevelings- en voorskrifkaarte in.

Landbou-ekonomie

Landbou-ekonomiese ontledings, wat geskoei is op tydige, relevante en betroubare mark- sowel as hulpbroninligting, lê die grondslag vir ingeligte besluitneming en beplanning. Laasgenoemde is twee aspekte wat sentraal staan tot die finansiële sukses en gevolglik die volhoubare welvaartskepping vir enige boerdery-onderneming. Daar bestaan ‘n direkte verwantskap tussen die hulpbronpotensiaal, bestuur van die hulpbron/insette en die finansiële prestasie van die onderneming. Hierdie beklemtoon weereens die belangrikheid en filosofie van TERRATEK in terme van ‘n holisties en multi- en interdissiplinêre benadering tot die versameling en verwerking van data na bestuursinligting en kundigheid.

Addisioneel tot die primêre landboukundige adviesdienste word ander professionele dienste, wat opvolgbeplanning en besigheidsstrukturering betref, ook aangebied. Hierdie dienste word in samewerking met ander geassosiëerde deskundiges aangebied en vorm ‘n integrale deel van die suksesfaktore van enige onderneming in die hedendaagse landbou-omgewing. Die belangrikheid van optimale besigheidstrukturering, ongeag die grootte van die besigheid, moet nie onderskat word in terme van die impak wat dit mag hê op effektiewe bestuur, groeipotensiaal, winsgewendheid en gevolglik die volhoubaarheid van boerdery-onderneming nie.

Wat bied TERRATEK?

TERRATEK is ‘n onafhanklike landbou- en omgewingskundige diensafdeling. Die hoofdoel van TERRATEK is om landboukundige advies en tegniese ondersteuning aan produsente te verleen, om hul by te staan met die bestuur van beide produksie en finansiële risiko’s, optimale benutting van hulpbronne en gevolglik die skep van volhoubare welvaart.

Die volgende spesialisdienste word deur TERRATEK aangebied:

Grondkundige dienste

Gronddata word elektronies in die veld versamel en dan tot verstaanbare gebruiks- en aanbevelingskaarte verwerk. TERRATEK gebruik GPS-tegnologie en onder andere ‘n perkussiegrondboor en ‘n neutronvogmeter om data in te samel. Stropermonitordata word ontleed en word gebruik om opbrengsones te bepaal en te monitor. Grondkunde se algemeenste dienste sluit onder andere in:

 • Grond-chemiese opnames en analises / “Grid” proefmonsterneming
 • Grondklassifikasie
 • Bepaling van opbrengspotensiaal vir verskillende gewasse
 • Gewasaanbevelings
 • Voorlopige grondondersoeke
 • Kalkaanbevelings
 • Optimale bemestingsaanbevelings
 • Bepaling van droëlandgrondwaterinhoud vir plantbeskikbare water vir die komende seisoen
 • Besproeiingskedulering
 • Besproeiingswaterkwaliteitsaanbevelings

Geografiese Inligting Stelsel (GIS) dienste

Die GIS-afdeling integreer ruimtelike data van die primêre landbouprodusent se produksie- en belangstellingsarea en stel dit dan visueel dmv kaarte voor. Die kaarte word gebasseer op GPS-data en kan verder uitgebrei word volgens behoeftes, met onder andere:

 • Gekwantifiseerde hulpbrondata (Chemie en Fisies)
 • Stropermonitor dataverwerking en kaarte
 • Plaaskaarte, bv plaasgrense, kampe, ens.
 • Opmeet van infrastruktuur van plase deur middel van akkurate GPS-toerusting;
 • Presisieboerdery voorskrifkaarte vir variërende insettoediening;

Die GIS-afdeling werk saam met ander Terratek spesialiste om aan jou ʼn afgeronde en interpreteerbare produk te lewer vir korrekte inset-, land- en kampbeplanning.

 

Vee-, wild- en weidingkundige dienste

Algemene weidingsondersoeke en –beplanning (veld en aangeplante weiding) soos die bepaling van weidingkapasiteit, aantal weidae, kampbeplanning en botaniese opames. Hierdie dienste word gelewer in samewerking met geassosiëerde onafhanklilke deskundiges. Vee-, wild- en weidingskundige dienste word ook gelewer met betrekking tot:

 • Wildplaasbeplanning
 • Spesie- en geslagsamestelling van wild
 • Voervloeibeplanning
 • Rantsoenbalansering
 • Vetmestingaanbevelings
 • Voerontledings

 

Landbou-ekonomiese dienste

Landbou-ekonomiese ontledings is die ruggraat van ingeligte landboubesigheidsbesluitneming. TERRATEK verskaf die volgende ekonomiese- en finansiële dienste:

 • Kontantvloei en scenario beplanning.
 • Bedryfstakbegroting met:
  • gelykbreekpunte,
  • kontantvloei,
  • kredietvloei en
  • geprojekteerde boerderywins en groei.
 • Langtermynbegroting vir een tot vyf jaar.
 • Besigheidsplanne met metings wat jou boerdery op ʼn feitebasis in perspektief plaas.

Addisioneel tot die bostaande word ander professionele dienste, wat betref opvolgbeplanning en besigheidsstrukturering, ook aangebied.

TERRATEK bied die primêre landbouprodusent ‘n omvattende stel landboukundige dienste en is toonaangewend wat betref ‘n holistiese multi- en interdissiplinêre benadering tot landbou adviesdienste. Nie net word die landbouprodusent bygestaan om sy produksie en finansiële risiko te bestuur nie, TERRATEK se advies en insette lewer ook ‘n betekenisvolle bydrae tot die optimale benutting van hulpbronne en gevolglik die skep van volhoubare welvaart.