Nakomingswetgewing

NAKOMING VAN WETTE & REGULASIES

Suidwes is ‘n gerespekteerde organisasie wat die behoud van sy goeie reputasie hoog aanskryf. Suidwes se goeie reputasie is die resultaat van jare se harde werk en oordeelkundige bestuur, maar kan oornag skade berokken word deur die onoordeelkundige, roekelose of onbehoorlike gedrag van een werknemer. In lyn met goeie korporatiewe beheer soos bedoel in die King III-verslag, asook IFRS, bestaan die behoefte dus dat alle werknemers gelei word in hul optrede deur spesifieke beginsels vervat in die Nakomingsprogram (“die Nakomingsprogram”). Die Nakomingsprogram bestaan uit die volgende afdelings:

  • Die Nakomingsbeleid (“die Beleid”)
  • Die Nakomingsraamwerk (“die Raamwerk”)
  • Die Nakomingshorison (“die Horison”)

‘n Oortreding van die Beleid, kan ernstige persoonlike gevolge inhou vir werknemers en direkteure, soos vervolging, skade-eise, boetes en diensbeëindiging. Eweneens kan geen werknemer wat die Beleid oortree, in die beste belang van Suidwes optree nie, aangesien enige wetsoortreding die organisasie skade berokken en nie tot Suidwes se ekonomiese voordeel is nie.

Die Suidwes Nakomingsprogram het ten doel om:

  • Formeel Suidwes se filosofie en benadering to die nakoming van wette, regulasies en kodes te kommunikeer;
  • die redes vir die totstandbringing van ‘n Nakomingsfunksie te motiveer, asook die benadering tot die risikobestuur van nakoming in Suidwes;
  • die aanspreeklikheid van nie-nakoming te vestig;
  • te dien as verwysingspunt vir werknemers in hul daaglikse werksituasies; en
  • werknemers te help om oortredings te voorkom en werknemers aan te moedig om vertroud te raak aangaande wette en reëls wat op hul in die uitvoering van hul pligte, van toepassing is.

Vir navrae of hulp met betrekking tot Nakoming,
kontak Derék Linde by 018 581 1022 of derekl@suidwes.co.za